• Blogs
 • BGTweb
 • Ook in de watersector leeft de BGT! Een verslag van BGT op de Waterinfodag

Ook in de watersector leeft de BGT! Een verslag van BGT op de Waterinfodag

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 937 dagen geleden

  Op de Waterinfodag, die op 5 maart werd gehouden in Den Bosch, was de BGT goed vertegenwoordigd. Niet alleen hadden het ministerie van IenM en het SVB-BGT een interessant programma samengesteld voor bronhouders en gebruikers in de watersector. Ook in andere sessies en op de leveranciersmarkt kwam de BGT ruimschoots aan bod. Er werden vele ervaringen uitgewisseld tussen bronhouders en discussies gevoerd over opbouw, beheer en gebruik van de BGT in de watersector. Conclusie: ook in de watersector leeft de BGT, en wordt men steeds enthousiaster over de mogelijkheden die de BGT in de toekomst kan bieden! 

  BGT bruikbaar voor hydrologische berekeningen? Ja! BGT biedt vele kansen.

  In het BGT-programma verzorgt Alexander Bosma van Neo de eerste sessie, over een Hydrologisch 3D-BGT in Utrecht Overvecht . Hij vertelt over de meerwaarde en toepassing van de BGT en IMGEO voor stedelijk water. Na een korte presentatie ontstaat er al snel een geanimeerde discussie of de BGT door waterschappen bruikbaar is voor hydrologische berekeningen, en of de BGT überhaupt zinvol is voor waterschappen. Op korte termijn levert de BGT natuurlijk een grote hoeveelheid werk De conclusie is echter dat de BGT op termijn vele kansen biedt voor de watersector:

  • Om hun kaarten objectgericht te maken (als dat nog niet het geval is);
  • Om de actualiteit op orde te brengen;
  • Om beter met de buren (gemeenten/andere waterschappen) te kunnen praten;
  • Om groenbeheer en wegbeheer beter en efficiënter uit te kunnen voeren.

  Wat te doen in een ontzorgingstraject? Maak goede afspraken en stel voorrangsregels op.

  Als tweede spreker vraagt Kier van Gijssel van Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier vervolgens om speciale aandacht voor kuststrook, poldergebieden en veenweiden in opbouw en beheer van de BGT. Om te voldoen aan alle eisen en op tijd klaar te zijn met de BGT koos dit waterschap er voor om zich – samen met diverse gemeenten – te laten ontzorgen door het Samenwerkingsverband Bronhouders BGT (SVB-BGT).

  IMG-20150305-WA0010.jpg

  Samen opbouwen en samen keuzes maken stond daarbij centraal. Het waterschap is verantwoordelijk voor het landelijk gebied, de gemeenten voor het bebouwde gebied. Samen kozen ze ervoor om alleen BGT en niet IMGeo op te bouwen en maakten ze afspraken voor de eerste twee jaar van beheer. Dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Hier ging veel discussie aan vooraf, met name op de grensgebieden. Boezemwater (waterschap) kan bijvoorbeeld ook vaarwater (Rijkswaterstaat) zijn, en van wie is een kering (waterschap) die binnen de bebouwde kom (gemeente) ligt? Hierover zijn onderling “voorrangsregels” afgesproken. En dat werkt!

  Ook in deze sessie ontstaat discussie of de BGT nu juist gemak oplevert, of vooral zorgen. Conclusie is dat de BGT toch zeker een waardevolle toevoeging kan zijn, onder andere voor asset management, als de eigen gegevens zo zijn gemodelleerd en gecodeerd dat deze overeenkomen met de BGT-codering.

  Samen BGT bouwen en beheren? Kies voor de meest efficiënte en praktische wijze.

  Schelte Kooistra van het Waterschap Hunze en Aa’s houdt als derde een boeiende presentatie over de succesvolle samenwerking tussen waterschap, gemeente en provincie, in opbouw en beheer van de BGT. Waterschap, gemeenten en EZ leveren samen hun bestanden aan. Het waterschap Hunze en Aa’s pakt samen met gemeente Stadskanaal een coördinerende rol in dit proces, en betrekt in zijn aanpak ook provincie Groningen en Prorail.

  Onderweg kwamen ze al verschillende hobbels tegen. Sommige AAN-registraties (EZ) bleken bijvoorbeeld onvoldoende kwaliteit te bevatten. Ook kwamen er rare begrenzingen van sloten voor. “Daar moet je met elkaar over praten”, aldus Schelte. “In eerste instantie was iedereen erg op zich zelf gericht. Maar gaandeweg kwam het besef dat er geen strijd is, het gaat om de meest efficiënte manier om de BGT te maken.”

  Eén de afspraken die ze maakten was bijvoorbeeld dat de provincie en Prorail ongeclassificeerde objecten (OCO) aanleveren en dat de gemeente (Stadskanaal) en het waterschap hier hun grenzen op aanpassen. Dit vraagt om vertrouwen tussen de bronhouders. Schelte: “Het is belangrijk om hier vooraf tijd in te steken. Dat betaalt zich later absoluut terug. Want de BGT bouwen is een kunstje, de werkelijke kunst zit in het beheer en bijhouden van mutaties. Het is belangrijk om ook dan de samenwerking door te zetten.” En daar moet in worden geïnvesteerd. Figuurlijk, figuurlijk, maar soms ook letterlijk door dezelfde software en/of meetapparatuur aan te schaffen.

  BGT inbedden in werkprocessen? Denk goed na over de consequenties.

  Als laatste spreker vertelt Jan Bij de Vaate hoe het Waterschap Scheldestromen de BGT meteen probeert in te bedden in haar werkprocessen en klaar wil maken voor eigen gebruik. Dit waterschap focuste duidelijk op eenmalige inwinning met meervoudig gebruik. Niet enkel meervoudig gebruik via de landelijke voorziening door andere organisaties, maar ook door direct gebruik van de BGT in de werkprocessen van het waterschap.

  IMAG0323.jpgEen op het oog logische ambitie, bleek in praktijk toch wel de nodige kanttekeningen te hebben. Zo is het taalgebruik binnen het waterschap qua benamingen van objecten en gegevens behoorlijk afwijkend van benamingen die binnen de BGT worden gehanteerd.

  Ook hanteert het waterschap in haar werkprocessen bepaalde technieken bij het omgaan met gegevens, die moeizaam in overeenstemming kunnen worden gebracht met wat de BGT vereist. Daardoor ontstaan vele uitdagingen. 

  De uitdagingen en kanttekeningen worden uitgebreid besproken in een discussie met de aanwezigen. Kunnen waterschappen beter vasthouden aan eigen processen, benamingen en codes of uitgaan van de BGT? De meningen verschillen, en of het mogelijk is om de BGT volledig in te bedden in werkprocessen is nog maar de vraag. Wel is het zeker dat de BGT er zal komen, en dat dat zal gaan in goede samenwerking en met de nodige nazorg.

  Al met al was de Waterinfodag een groot succes. Er werden vele ervaringen uitgewisseld tussen bronhouders onderling, en nuttige discussies gevoerd. Conclusie: ook in de watersector leeft de BGT, en wordt men steeds enthousiaster over de mogelijkheden die de BGT in de toekomst kan bieden!