• Blogs
 • BGTweb
 • Rijksbijdrage BGT beheerkosten in 2016 nog niet via het Gemeentefonds

Rijksbijdrage BGT beheerkosten in 2016 nog niet via het Gemeentefonds

  BGTweb

  Pasfoto Ruud van Rossem.jpg Door: Ruud van Rossum, Algemeen Programmamanager BGT van het ministerie van IenM

  De afgelopen weken kreeg het programmabureau van het ministerie van IenM via diverse kanalen vragen over de rijksbijdrage in de BGT beheerkosten bij gemeenten voor 2016. Vaak was dit naar aanleiding van de mei-circulaire van het Gemeentefonds. In deze brief wordt ieder jaar  een aantal aankondigingen voor volgend jaar gedaan. Hierin miste een aantal lezers de bijdrage in de beheerkosten BGT. Graag verschaf ik u in onderstaand bericht meer duidelijkheid over de Rijksbijdrage BGT beheerkosten.

  Voorheen: gemeenten dragen 30% bijhoudingskosten

  Een van de financiële afspraken rond de BGT betreft de beheerkosten bij gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bijhouding van een groot deel van wat voorheen de inhoud was van de GBKN. Traditioneel droegen zij in deze bijhouding ongeveer 30 % bij. De rest kwam vooral van Netbeheerders en Kadaster. Dit speelde niet alleen bij de gemeenten die deelnamen in de GBKN, maar ook bij de TPG-A (Topografie Producerende Gemeenten en Amsterdam). Ook daar werd een substantieel deel van de bijhoudingskosten gedragen door andere partijen.

  Daarom: Aanvullend beheerbudget voor productiekosten van gemeenten

  Nu de gemeenten als bronhouder verantwoordelijk zijn voor de bijhouding van het aan hen toegewezen deel van de BGT-inhoud, zijn de eigen budgetten bij gemeenten niet toereikend voor alle productiekosten. Om die reden is ervoor gekozen de gemeenten een aanvullend beheerbudget ter beschikking te stellen. Het gaat hierbij om een bedrag van 8,8 miljoen per jaar voor de jaren 2016 e.v. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door het Ministerie van IenM en het Kadaster.

  Aanvullend beheerbudget pas ná 2016 beschikbaar via het Gemeentefonds

  Het is de bedoeling dit bedrag via het Gemeentefonds aan de gemeenten beschikbaar te stellen. Dit is onder andere gecommuniceerd via de ledenbrief van de VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) van 16 oktober 2013. Oorspronkelijk was de gedachte dat de verdeling via het Gemeentefonds al in 2016 zou kunnen ingaan. Besloten is nu om in 2016 nog niet de weg via het Gemeentefonds te volgen. Hiervoor zijn twee redenen:

  1. De te hanteren verdeelsleutel moet nog worden bepaald. Het gemeentefonds kent hierbij  binnen de zogeheten ‘algemene uitkering’ een aantal mogelijkheden en IenM beziet nog in overleg met de gemeenten en de beheerder van het Gemeentefonds welke verdeelsleutel het best aansluit bij de beheerkosten BGT.
  2. De verdeling via het Gemeentefonds gaat er van uit dat alle gemeenten al helemaal over zijn naar de BGT. De transitie is op dit moment nog in volle gang en we kunnen nu nog niet garanderen dat op 1 januari 2016 heel Nederland over is naar de BGT. Mocht dat niet het geval zijn dan kan het zijn dat een deel van de beheerbijdrage nog naar de GBKN-organisatie moet.

  Routering beheergelden in 2016 nog via het LSV-GBKN

  Daarom is ervoor gekozen om de routering via het LSV-GBKN (Landelijk Samenwerkingsverband GBKN), die ook tijdens de transitiejaren 2014 en 2015 is gehanteerd, nog een jaar voort te zetten. Het LSV-GBKN houdt een verdeelstaat bij die, op basis van de stand van de transitie, bepaalt of de beheerbijdrage al rechtstreeks naar de gemeente gaat of nog naar de GBKN-organisatie. In de programmastuurgroep van 15 april is deze lijn afgesproken. Over de verdeelsleutel moet nog worden gesproken. Zonder tegenbericht is dit in 2016 nog dezelfde verdeelsleutel als in de jaren 2014 en 2015.

   

  Ik hoop hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven.

   

  Ruud van Rossem

  Alg. Programmamanager BGT