• Blogs
  • BGTweb
  • Voortgangsrapportage juli laat opnieuw positieve trend zien

Voortgangsrapportage juli laat opnieuw positieve trend zien

monitorrapportage juli Ook in juli is de transitievoortgang van de BGT weer inzichtelijk gemaakt in een voortgangsrapportage. Zoals gebruikelijk worden de nieuwste ontwikkelingen weergegeven in enkele overzichtelijke kaarten, gebaseerd op de mijlpalen die door de afzonderlijke bronhouders zijn gepasseerd. Deze huidige stand van zaken is begin juli ook per post gecommuniceerd aan de bestuurders van alle bronhouders.

> Ga direct naar de nieuwste monitorrapportage van juli (light versie)

Uit de nieuwste rapportage blijkt de positieve trend van de transitie zich door te zetten. Er wordt veel werk verzet door de bronhouders! Het is echter noodzakelijk om die trend in de komende zomermaanden door te zetten, om ook de volgende mijlpaal en uiteindelijk de finish glansrijk te behalen!

Gestage groei aangeleverde deelgebieden

De kaarten in de voortgangrapportage van juli zijn gebaseerd op enkele indicatoren die ook in de mijlpalenplanning zijn opgenomen. Waar het gros de tweede mijlpaal is gepasseerd door het aanleveren van een (proef) bestand zijn er steeds meer bronhouders naar de derde mijlpaal aan het toewerken. Deze mijlpaal van 1 oktober houdt in dat het laatste deelgebied aangeleverd is. In juni waren er precies 22 bronhouders die hun laatste deelgebied hadden aangeleverd. Nu, in juli, zijn dat er al 36. Dit betekent dat een kleine 10% voorloopt op de mijlpalenplanning, en dat zij de mijlpaal van oktober reeds heeft gepasseerd. Een hele prestatie!

Transitievoortgang juli

Niet elke bronhouder is al zover. Het overgrote deel is de tweede mijlpaal volledig gepasseerd en momenteel bezig om deelgebieden te karteren en aan te leveren. De groep die nog niet zover is slinkt elke maand, waarbij 7% momenteel nog geen mijlpaal hebben gehaald of enkel een detailplan hebben aangeleverd. Zij lopen flink achter op de mijlpalenplanning en zullen moeten demarreren om tijdig te voldoen aan de wettelijke bepaling. Ook hier laat de trend echter een positieve ontwikkeling zien, daar deze groep verder slinkt na de laatste meting. De tijd dringt voor de meeste bronhouders, wat duidelijk maakt dat een effectieve zomer noodzakelijk is.

Brief van het Ministerie aan alle bronhouders

De noodzaak om verdere stappen te zetten in de transitie naar de BGT is ook verwoord in een brief van het ministerie van IenM aan alle bronhouders, verzonden op 7 juli 2015. In deze brief aan bestuurders werd eveneens de bovenstaande trend uiteengezet, met een de landelijke kaart van de stand van de mijlpalen in de bijlage. Ook werd in de brief teruggekeken op de BGT bestuurdersbijeenkomsten en ingegaan op verspreiding van de Rijksbijdrage voor de beheerkosten van gemeenten. In de brief aan bronhouders is geen onderscheid gemaakt tussen de voorlopers of achterblijvers.

Voor allen geldt dat de getoonde voortgang doorgezet moet worden om tijdig de finish te halen!

Het ministerie van IenM heeft er alle vertrouwen in dat met inzet van alle bronhouders, de voortgangskaart van groen, naar blauw, naar paars zal kleuren en de Landelijke Voorziening BGT de komende maanden meer en meer gevuld zal raken.