• Blogs
 • BGTweb
 • BGT zelfevaluatie: Conceptnotitie met randvoorwaarden en ontwerp op hoofdlijnen

BGT zelfevaluatie: Conceptnotitie met randvoorwaarden en ontwerp op hoofdlijnen

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 839 dagen geleden

  Nu de transitie naar de BGT steeds meer vorm begint te krijgen, speelt de vraag hoe de kwaliteit van de BGT straks geborgd gaat worden. Een onderdeel van die kwaliteitsborging is de jaarlijkse BGT zelfevaluatie door bronhouders, waarin zij zelf onderzoek doen naar de uitvoering van de voor hen krachtens deze wet geldende verplichtingen.

  Volgens de Wet BGT zal het ministerie van IenM (als hoeder van de wet) tenminste eens per drie jaar de juistheid en volledigheid van de BGT controleren middels een audit. Daarnaast moet iedere bronhouder eens per jaar via een BGT zelfevaluatie een onderzoek doen naar de uitvoering van de voor hem krachtens deze wet geldende verplichtingen. In aansluiting op de wettelijke verplichting zijn er verschillende strategische en operationele redenen waarom bronhouders belang hebben bij het goed inrichten en uitvoeren van een zelfevaluatie.

  Eind 2015 stelt het ministerie van IenM een aantal regels voor de BGT zelfevaluatie op in een ministeriële regeling. Om er voor te zorgen dat de wensen van bronhouders hierin voldoende worden meegenomen worden, hebben op initiatief van het SVB-BGT in mei/juni 2015 al twee studiemiddagen plaatsgevonden, waar de eerste richtlijnen voor de zelfevaluatie zijn besproken en opgeschreven in een conceptnotitie.

  Bronhouders waren tot 15 september in de gelegenheid om mee te denken over en te reageren op de conceptnotitie voor de BGT zelfevaluatie, waarin de randvoorwaarden en het ontwerp op hoofdlijnen zijn opgenomen.

  Laatste bericht over zelfevaluatie instrumenten zelfevaluatie zijn nog ontwikkeling