• Blogs
 • BGTweb
 • Gemeente Uithoorn ziet BGT als een enorme kans

Gemeente Uithoorn ziet BGT als een enorme kans

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 792 dagen geleden

  De gemeente Uithoorn beschouwt de BGT als een enorme kans. Niet alleen als dé basis van alle geometrie, maar ook als dé basis voor 90 procent van alle gemeentelijke analyses en beantwoording van vraagstukken uit de maatschappij. Bijvoorbeeld waar het gaat om vragen over voedselbanken of - het creëren van - economische kansen.

  Voor Henk van BHenk van Beek (Gemeente Uithoorn)eek, adviseur geo-informatie bij de gemeente Uithoorn, is er geen twijfel omtrent het belang van de BGT. "Geometrie is niet meer weg te denken. Samen met de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is de BGT de belangrijkste basisregistratie die er is. Het belang ervan is nauwelijks uit te drukken. Op basis van geometrie kunnen we gegevens aan elkaar knopen die niet op een andere manier aan elkaar geknoopt kunnen worden. De locatie van  en gegeven is in bijna 90 procent van alle gevallen bekend, dus is dit bij uitstek een basisregistratie waar je veel aan hebt, mits je het kwalitatief goed opbouwt. Met deze geometrie kunnen we betere analyses maken en betere informatieverstrekking verzorgen op basis van betere gegevens. Bedrijven en burgers hebben straks overal en altijd dezelfde kaart, waar je ook woont of werkt. De kaart is vrij beschikbaar, zonder problemen te downloaden of via een service op te pakken. Je hoeft als bedrijf alleen maar te zorgen dat je met deze nieuwe techniek om kunt gaan, en de kaart staat vervolgens voor je klaar in de Landelijke Voorziening."

  Logische stap

  Dat Uithoorn de BGT in de armen heeft gesloten, kwam niet geheel uit de lucht vallen. Al aan het begin van deze eeuw besloot Uithoorn een objectgerichte kaart op te gaan bouwen, zo laat Van Beek weten. "Dat wilden we omdat we zagen dat je aan objecten gegevens kunt koppelen, die je vervolgens via slimme (GIS-)technieken aan elkaar kunt knopen en kunt bevragen. Toen zo rond 2003-2004 de eerste berichten van de BAG verschenen, was ons vermoeden dat een Basisregistratie GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) al snel zou volgen. Daarom zijn we al vroeg aan de kwaliteit van onze GBKN gaan sleutelen, zodat deze lijngerichte kaart geheel objectgericht zou worden. Daaruit konden we vrij probleemloos een BAG-pandenkaart maken en die kaart hebben we altijd één op één gehouden met de GBKN. Toen de BGT actueel werd, was het voor ons logisch om deze te gaan omarmen. Het was precies wat wij wilden."

  Ondanks het feit dat de BGT precies was wat Uithoorn wilde, bleek het in beginsel toch lastig om het binnen de eigen visie te plaatsen. "De eerste opzet hield te weinig rekening met het gemeentelijk belang. Met de komst van het IMGeo model is dat bijgesteld. Aan alleen het verplichte BGT model heb je in onze visie als gemeente niet zoveel, aan het IMGeo model des te meer. In Uithoorn hebben we het overigens liever over een Basisregistratie Geo Informatie. We proberen het gedachtegoed van het Stelsel van Basisregistraties zo zuiver mogelijk te hanteren. Daarom hebben we hier de afspraak gemaakt dat álle geometrie door het BGT-beheerteam wordt bijgehouden. De rest moet daar verplicht, beter gezegd mag daar vrijelijk en gratis gebruik van maken."

  Meerwaarde van de BGT

  Henk van Beek ziet een groot aantal voordelen door het gebruik van de BGT. "De kaart brengt nu al  zoveel meerwaarde met zich mee. Door de BGT te koppelen aan zoveel mogelijk beschikbare basis- en kernregistraties hebben we inmiddels al analyses gemaakt voor de afdeling Ontwikkeling. Zo hebben we, in combinatie met eigendommen, een kansenkaart gemaakt. Waar kunnen we als gemeente iets ontwikkelen, welke terreinen zien we over het hoofd, op welke percelen kunnen wij inwoners of bedrijven misschien in hun wensen tegemoetkomen? Voor het Beheer Openbare Ruimte (BOR) hebben we het complete weg- en groenbeheer in beeld gebracht. Het betekent onder meer dat we geen vragen meer van aannemers hebben hoeveel m2 er gemaaid moet worden.  De gegevens kloppen beter dan ooit tevoren. Alle plusgegevens, zoals bomen en 

  PDOK Gemeente Uithoornlichtmasten, brengen we nauwkeurig in beeld, zodat het kaartbeeld straks klopt met het straatbeeld. Wij meten de objecten exact zoals de afnemers ze willen hebben."

  Het komende jaar gaat Uithoorn kijken wat de BGT kan betekenen voor sociale zaken en openbare orde. Van Beek: "Criminaliteit in beeld brengen, verbanden leggen, analyseren, beleid daarop maken en zo eerder inspringen op aanstormende situaties. Maar denk ook aan het combineren van uitkeringen, kentekenregister en mogelijke fraudebestrijding daarin, of het beter organiseren van vervoer naar sociale voorzieningen. We kunnen nu analyses gaan maken hoever mensen in bepaalde leeftijdscategorieën moeten lopen naar bepaalde voorzieningen, en daar mogelijk andere keuzes in gaan maken."

  Gevolgen van keus voor open data

  Verbeteringen ziet Henk van Beek ook als gevolg van de keus voor open data. "Door de complete inhoud als open data beschikbaar te stellen, en in te steken op het fenomeen Terugmelding, ga je de kwaliteit van jouw gegevens nog meer verbeteren. Burgers en bedrijven zullen op de kaart foutjes gaan ontdekken die wij missen en deze aan ons terugmelden, waardoor de kaart weer actueler wordt. Maar inwoners kunnen ook direct melden dat lantaarnpaal x het niet meer doet, zodat direct duidelijk is om welke lantaarnpaal het gaat. Slimme technieken gebruiken bij de MOR (Melding Openbare Ruimte) stuwen zo de actualiteit en kwaliteit van de gegevens op."

  Van Beek ervaart dat kaarten voor burgers en bedrijven steeds belangrijker worden. "We willen voortdurend weten wat er bij ons in de buurt speelt en dat wordt steeds gedetailleerder. Met name door de opkomst van de smartphones. Als overheid moet je daarin mee gaan: wat kan je als gemeente je inwoners en bedrijven bieden? Het antwoord: zoveel mogelijk gegevens, als het maar niet privacygevoelig is. Stel het beschikbaar, open en actueel. Vanzelfsprekend zal niet iedere inwoner en elk bedrijf daar gebruik van maken, maar ga op zoek naar de mensen die er slimme dingen mee doen. Bepaal niet voor de inwoners en bedrijven wat zij ermee kunnen, maar laat dat nou juist aan hén over. Als overheid moeten we er alleen voor zorgen dat de processen die het beheer en beschikbaar stellen van al deze gegevens regelen goed op orde zijn. We richten onze processen zo in dat we een zodanige actualiteit en kwaliteit kunnen bieden dat burgers en bedrijven de BGT ook kunnen vertrouwen.

  Ondersteuning

  Wat betreft ondersteuning heeft Henk van Beek niet al te veel te klagen, alhoewel hij wel vindt dat het zeker nog beter kan. "De BGT is een enorme kans. Dát moet vooral benadrukt en nagestreefd worden. Daarin zou ik nog veel meer ondersteuning bieden. De BGT wordt nog te veel als wettelijke plicht ervaren. Het moet meer gebracht worden als dé basis van al je geometrie, dé basis straks voor 90 procent van al je analyses en beantwoording van vraagstukken uit de maatschappij. En die zijn er legio. ‘Waar zitten de voedselbanken? Waar kan ik vluchtelingen huisvesten? Waar is mijn leegstand? Waar zitten mijn kansen, waar zit de armoede, wat kan ik daarvoor betekenen?’ Vooral in deze belangrijke opbouwfase zou daarom de aandacht met name op de kwaliteit en actualiteit moeten liggen, en veel minder op de datum dat de wet in gaat."

  Wat andere gemeenten aan te raden?

  Als vurig BGT-pleitbezorger heeft Henk van Beek wel een aantal tips voor collega-gemeenten die bezig zijn met de stap naar de BGT of die nog moeten maken. "Maak gebruik van IMGeo. Neem je groen- en wegbeheer op in de kaart, volgens het IMGeo model. Dat is je grootste winstpakker, daar heb je wat aan als gemeente. Vraag verder wat je BOR-medewerker voor objecten wil. Vraag hoe hij of zij de afbakening wil. Het is straks je grootste klant. Heb je BOR mee, dan heb je het belangrijkste deel binnen je organisatie te pakken. Stel de BGT vrij beschikbaar. In je viewer, als CAD-bestand, als lijnenbestand, wat er maar nodig is. Regel wel dat de BGT binnen je gemeente verplicht gebruikt wordt, maar stel het gratis en vrij beschikbaar, actueel en altijd. Stel de BGT daarna ook publiekelijk beschikbaar. Op de website, gebruik hem via de MOR, maak hem voor je inwoners en bedrijven vrij toegankelijk. Bijvoorbeeld door middel van PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart), het loket voor de BGT. Sta open voor kritiek, sta open voor terugmeldingen. Tot slot een erg belangrijke: zorg ervoor dat de kennis over de BGT, over geografische objecten en het maken van analyses via een GIS (Geografisch Informatie Systeem) geborgd wordt. Dáár ligt je toekomst als gemeente."

  Meer informatie

  Website gemeente Uithoorn
  Website SVB-BGT
  Website BGTweb

  Contactpersoon: Henk van Beek, gemeente Uithoorn: henk.van.beek@uithoorn.nl