• Blogs
 • BGTweb
 • BGT speelt sleutelrol in visie provincie Groningen

BGT speelt sleutelrol in visie provincie Groningen

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 735 dagen geleden

  Op 1 januari 2016 treedt de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) in werking, dé gestandaardiseerde grootschalige topografische kaart van Nederland. Voor de provincie Groningen is de BGT het fundament dat tal van (kern)registraties met elkaar verbindt. “Dankzij de BGT kunnen we verschillende bestanden aan elkaar koppelen. Nu gebeurt dat niet of op een houtje-touwtje manier.”

  Willy Bakker & JohanJanzen - Provincie Groningen

  Voor de provincie Groningen is het hebben van één uniforme gedetailleerde digitale basiskaart cruciaal om de informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de overheid, maar ook met burgers en bedrijven, te verbeteren. “Zonder deze nieuwe kaart blijft het behelpen, worden er (te) veel fouten gemaakt, hebben we dubbel werk en gaat er informatie verloren doordat deze niet gedeeld wordt of op elkaar aansluit”, aldus Willy Bakker, informatiearchitect bij de provincie Groningen. “In de oude situatie hanteert iedereen zijn eigen definities en codelijsten voor dezelfde objecten. Dat probleem is met de BGT verleden tijd.”

  De BGT biedt één taal, één gemeenschappelijk kader, één waarheid. Dat leidt ertoe dat alle gebruikers straks toegang hebben tot dezelfde, gevalideerde informatie. Voor Willy Bakker een randvoorwaarde voor de analyse en aanpak van maatschappelijke thema's. “Daarbij is het van groot belang dat de BGT landsdekkend is. Maatschappelijke thema's gaan over bestuurslagen en -grenzen heen. Eerder hadden we informatie alleen beschikbaar binnen ons eigen beheer gebied. Met de BGT hebben we alle informatie. Ook van grensprovincies Fryslân en Drenthe en ook van de gemeenten, waterschappen en andere bronhouders binnen onze regio. Een volledig beeld van de situatie.”

  ‘Precies op het juiste moment’

  Al in een redelijk vroeg stadium besloot de provincie Groningen om vol in te steken op de BGT. “Ieder jaar investeren wij flink in het actueel houden van de beheerkaart, een gedetailleerde topografische kaart in AutoCAD van het beheergebied van de provincie”, zo schetst Johan Janzen, coördinator BGT-transitie bij de provincie Groningen. “De kaart voldeed lange tijd goed als 'onderlegger' voor werkzaamheden van de beheer- en nieuwbouwafdelingen, maar we merkten dat gaandeweg de informatievragen complexer werden. Met de oude kaart konden we deze vragen niet meer beantwoorden. Het besef ontstond dat we uit deze gegevens veel meer rendement zouden kunnen halen, als we er een slimme, objectgerichte kaart van zouden maken. De BGT kwam voor ons dan ook eigenlijk precies op het juiste moment. Sowieso waren we al van plan om de omslag naar 'objectgericht' te maken. Het was voor ons meer dan een wettelijke verplichting. We wilden het zélf.”

  Verbetering informatievoorziening

  Landmeters GroningenDe BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties, wat ervoor kan zorgen dat meerdere basisregistraties met elkaar worden gekoppeld. Daarmee ontstaat (nog) betere en betrouwbaarder informatie. Van belang, bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten. Willy Bakker daarover: “Voor een goed besluit geldt: check je feiten. Vóór de invoering van de BGT was dit in veel gevallen niet mogelijk. Wij wisten bijvoorbeeld niet exact voor hoeveel bushaltes we als wegbeheerder verantwoordelijk waren, laat staan welk deel van deze bushaltes voor mindervalide reizigers toegankelijk was. Met de BGT is hier duidelijkheid in gekomen. Hiermee kunnen we als provincie niet alleen betere planningen maken en gericht verbeteringen in het openbaar vervoer doorvoeren, maar is de informatieverstrekking richting reizigers (door het doorleveren van gegevens aan het Nationale Databank Openbaar Vervoer- NDOV) ook aanzienlijk verbeterd.”

  Een ander voorbeeld is de analyse die de provincie Groningen heeft gedaan naar aanleiding van het vermoeden dat agrarisch verkeer op een bepaald traject tot relatief veel ongelukken leidde. “De veronderstelling was dat ongelukken ontstonden doordat boeren om bij hun perceel te komen de weg over moesten steken. Door het inzichtelijk maken van de beschikbare informatie konden de betrokken partijen een goede inhoudelijke discussie voeren en komen tot een goed onderbouwd voorstel. Bij deze analyse werd ook het belang van de BGT als onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties duidelijk. Voor de analyse zijn niet alleen gegevens uit de BGT, maar ook uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), het Handelsregister (NHR) en de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gebruikt”, zo schetst Willy Bakker.

  Open data

  De BGT wordt beschikbaar gesteld als open data. “Erg belangrijk”, aldus Johan Janzen. “Dat biedt - ook buiten de overheid - ontzettend veel toepassingsmogelijkheden. Het voordeel voor bedrijven is evident: ze krijgen vrije toegang tot gedetailleerde geografische informatie die geschikt is voor zeer uiteenlopende toepassingen. De gegevens zijn landsdekkend en gestandaardiseerd; de kwaliteit is gegarandeerd. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin sommige gegevens die ook in de BGT zitten ook wel als open data beschikbaar worden gesteld, maar waarin er geen garanties zijn en iedere overheidsorganisatie dat weer op zijn eigen manier doet.” Een andere verbetering die Janzen ziet is dat het gebruik van de BGT door burgers en bedrijven ook zal leiden tot terugmeldingen en daarmee tot kwaliteitsverbetering. “Daarnaast wordt het spannend om te zien of marktpartijen ook toepassingen gaan ontwikkelen in aanvulling op de dienstverlening van de overheid. Het zou geweldig zijn wanneer creatieve mensen buiten de overheid diensten of producten gaan (her)ontwerpen met de data die straks beschikbaar komt.” 


  Andere manier van werken en denken 

  Landmeters Groningen 1Willy Bakker en Johan Janzen zijn ervan overtuigd dat de BGT veel voordelen oplevert. Ook wat betreft de manier van werken en denken binnen de provinciemuren. “De BGT heeft er bij ons inmiddels voor gezorgd dat de landmeters – letterlijk - uit de kelder zijn verdwenen en een centrale plek in de organisatie hebben gekregen”, zo laat Johan Janzen weten. “Er is meer contact met de beleids- en beheerafdelingen, meer dialoog. Dat leidt onder meer tot vragen als: 'Wat hebben jullie nodig om je werk goed te kunnen doen? Wat kunnen jullie vanuit de BGT aan informatie leveren? Wat kunnen landmeters aan gegevens inwinnen? Op welke manier moeten ze dat doen zodat het ook toegevoegde waarde heeft voor de afdelingen?'.”

  Als voorbeeld noemt Janzen het inwinnen van gegevens over bruggen. “In eerste instantie werd een brugdek als één groot vlak ingemeten (met eventueel nog een onderscheid in beweegbaar en onbeweegbaar). Toen we vanuit het BGT-projectteam in contact kwamen met collega's van de beheerafdeling, bleek dat zij eigenlijk de geometrie op een hoger detailniveau nodig hadden, bijvoorbeeld voor het maken van bestekken. Wat oorspronkelijk één groot vlak was, werd verder opgesplitst (onder meer als gietgoot, eindbalk, voegovergang). Voor de landmeters en het BGT-team een kleine moeite om mee te nemen en voor de beheerafdeling een groot plezier. De BGT en het IMGeo-model bieden gelukkig ook de mogelijkheid om deze verdieping aan te brengen.”

  Binnen de provincie Groningen heeft de invoering van de BGT er ook voor gezorgd dat de GIS- en CAD-wereld naar elkaar toe zijn gegroeid. “Als 'bijeffect' van de BGT zijn bijvoorbeeld luchtfoto's en de BAG nu veel beter ontsloten voor CAD-collega's. Omgekeerd maken de GIS-collega's nu dankbaar gebruik van de BRK en 360 graden foto's. We werken nu aan een voorstel om het GIS- en BGT-team straks in de beheerfase nog beter samen te laten werken. Tenslotte heeft de BGT er ook voor gezorgd dat we meer contact hebben met collega's van andere bestuurslagen in de regio. Er is een netwerk ontstaan, waar we nu ook buiten de BGT ons voordeel mee doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevensuitwisseling en samenwerking in het kader van de aardbevingenproblematiek.”

  Tips voor andere overheden

  Voor overheden die nog niet begonnen zijn aan de invoering van het gebruik van de BGT, heeft Willy Bakker nog wel een aantal tips. “Blijf niet op je kamer zitten. Ga naar buiten, zoek contact met je collega's. Ga niet de BGT 'pushen', maar verdiep je in de werkprocessen van beleids- en beheerafdelingen en leg van daaruit de link naar de BGT. 'Het is beter om te begrijpen dan om begrepen te worden', gaat hier wel op. Veel collega's die na een BGT-presentatie zeggen 'mooi, maar niet op mij van toepassing', blijken bij nader inzien wel degelijk profijt te kunnen trekken uit de gegevens. Maar om hen dat in te laten zien, moet je niet de BGT, maar de belevingswereld van de collega als vertrekpunt nemen. Verder is het belangrijk om binnen je overheidsorganisatie voldoende kennis op te bouwen van de BGT, ook als je de opbouw van de BGT hebt uitbesteed. Als je als organisatie zelf rendement wilt halen uit de BGT en de regie wilt voeren in de beheerfase, heb je die kennis nodig. Gelukkig worden in dat kader voldoende bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen.”

  Relevante links

  Website provincie Groningen
  Website SVB-BGT
  Website BGTweb
    

  Contactpersonen

  Willy Bakker: w.m.bakker.tadema@provinciegroningen.nl of Johan Janzen: j.w.janzen@provinciegroningen.nl