• Blogs
 • BGTweb
 • De Wet BGT treedt op 1 januari 2016 in werking

De Wet BGT treedt op 1 januari 2016 in werking

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 755 dagen geleden

  Op 16 oktober 2015 is het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie gepubliceerd (Stb 2015, 364). De wet beschrijft de verplichtingen waaraan betrokkenen bij de BGT moeten voldoen. Niet alle bepalingen in de wet zullen gelijktijdig ingaan. Welke verplichtingen gelden vanaf 1 januari voor u als bronhouder? En wat kunt u als gebruiker verwachten?

  Inwerkingtreding bronhouderverplichtingen

  Vanaf 1 januari 2016 zijn bronhouders verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van hun topografische gegevens voor een actuele en landsdekkende kaart van Nederland, conform de standaarden en kwaliteitseisen die daaromtrent zijn vastgelegd. Dit betekent voor individuele bronhouders onder andere dat hun deel van de BGT gereed moet zijn en dat er processen moeten zijn ingericht om de kaart actueel te houden volgens de geldende actualiteitseisen. Ook verplicht de wet bronhouders om afstemming te zoeken met aangrenzende bronhouders over de aansluiting van grensgebieden en mutaties daarin. De houder van de Landelijke Voorziening is op zijn beurt verplicht tot een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie.

  Toezicht en handhaving op de BGT

  Er wordt op dit moment nadere uitwerking gegeven aan de wijze waarop toezicht en handhaving op de basisregistratie uitgevoerd gaat worden. Om die reden treden de bepalingen omtrent de driejaarlijkse controle op de basisregistratie (artikel 29) en de periodieke zelfcontrole door bronhouders (artikel 30) nog niet in werking. Zodra het controleregime vorm heeft gekregen zal dit door het Ministerie van IenM bekend worden gemaakt.

  Gebruiksplicht vanaf 2017

  Het is vanaf 1 januari 2016 nog niet verplicht om gebruik te maken van de BGT. Dit wordt voorzien voor 2017. Bestuursorganen, waaronder ook bronhouders, hebben daardoor het komend jaar nog gelegenheid om hun organisatie gereed te maken hiervoor. De gebruiksplicht zal bestuursorganen en organisaties die in opdracht van hen werken in 2017 verplichten de BGT te gebruiken voor de uitvoering van hun publieke taak. Uiteraard staat het bestuursorganen vrij om al wel op vrijwillige basis gegevens uit de BGT te gebruiken.

  Wat kan de gebruiker per 1 januari verwachten?

  Door het hele land wordt door de bronhouders hard gewerkt aan de realisatie van een landsdekkende kaart van Nederland. De verwachting is echter dat de BGT per 1 januari 2016 op onderdelen nog niet compleet zal zijn. Om die reden zal de GBKN bijhouding daar waar nodig voorlopig worden voortgezet. Op plekken waar de BGT gereed is, kan deze nu al worden geraadpleegd op de PDOK website (www.pdokviewer.pdok.nl)

  Afronding transitie

  Om de totstandkoming van de BGT te bespoedigen zal de begeleiding van bronhouders vanaf 1 januari 2016 geïntensiveerd worden. Begin november worden bronhouders per brief op de hoogte gesteld van de acties die ondernomen zullen worden om de BGT zo spoedig mogelijk landsdekkend te krijgen.

  Betrokkenen bij de BGT wordt geadviseerd kennis te nemen van de voor hen geldende verplichtingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding van de Wet BGT. De Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u hier inzien. Het volledig besluit omtrent de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet BGT leest u hier.