• Blogs
 • BGTweb
 • Invoering BGT leidt bij Waterschap Hollandse Delta tot nieuwe inzichten

Invoering BGT leidt bij Waterschap Hollandse Delta tot nieuwe inzichten

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 769 dagen geleden

  Als we het hebben over partijen die veel voordeel kunnen behalen uit de BGT, dan hebben we het ontegenzeggelijk ook over waterschappen. Zoals het Waterschap Hollandse Delta, waar de invoering van de BGT onder meer heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten.

  Waterschap Hollandse Delta

  In het zuidwesten van Nederland opereert Waterschap Hollandse Delta, een organisatie die in 17gemeenten en 870.000 inwoners het beheer voert over 787 kilometer dijken en duinen, 1390 kilometer wegen, 224 kilometer fietspaden, 180 kilometer (riool)persleiding, 65 rioolgemalen, 280 (kwantiteits)gemalen, 618 peilgebieden en 20 rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Hollandse Delta ziet grote kansen voor de BGT, met name voor de samenwerking tussen overheden onderling, en tussen overheden en bedrijfsleven. “Door dezelfde ‘taal’ te spreken als het gaat om de buitenruimte en de objecten die zich daar bevinden, gaat het straks gemakkelijker worden om gegevens uit te wisselen”, aldus Guido van der Kolk, informatiecoördinator binnen het team Advies bij het waterschap en gespecialiseerd in geo-informatiseringsvraagstukken en basisregistraties. “Bijvoorbeeld om een aannemer naar de juiste plek te sturen waar hij onderhoud of een inspectie moet verrichten. Daarnaast dwingt het ook onze eigen gebruikers om eenzelfde taal te spreken met betrekking tot de buitenruimte, waardoor het beheer van gegevens voor die gebruikers eenduidiger en efficiënter kan verlopen.”

  Ook Arjan Offerhaus, teamleider van team Data en verantwoordelijk voor de aansluiting en bijhouding van geografische kerngegevens en de BGT, ziet de voordelen van de basisregistratie. “Binnen onze organisatie is het altijd lastig gebleken om de eigen registraties actueel te houden op basis van de luchtfoto’s en de Grootschalige Basiskaart (GBKN). De BGT gaan wij intern meteen als bron gebruiken. De eigen registraties die straks onderdeel zijn van de BGT gaan we saneren, zodat we alleen de BGT hoeven bij te werken. Aanpassingen door andere bronhouders leiden meteen tot een signaal bij ons. De burger zal hier niet meteen iets van merken. Het bedrijfsleven heeft wel baat bij deze werkwijze. Immers, zij kunnen op basis van de BGT werkzaamheden voor ons uitvoeren. Bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden of inspecties van bepaalde BGT-objecten.”

  Alhoewel de BGT veel voordelen biedt, is het voor Waterschap Hollandse Delta nog niet helemaal af en moet het toch nog gebruikmaken van extra middelen. Van der Kolk: “De BGT vormt een goede basis voor het karteren van de buitenruimte en op te delen objecten. We zien wel dat het detailniveau van de BGT onvoldoende is om deze objecten te kunnen beheren. Onze weg- en keringbeheerders willen bijvoorbeeld meer weten over een stukje verharding. Zij willen ook weten wat voor soort asfalt er ligt, en wat voor soort lagen er onder de toplaag zitten. Onze waterbeheerders willen bijvoorbeeld weten hoe de sloot onder de waterlijn loopt. Om dit te kunnen doen, moeten we de gegevens uit de BGT ook verder verrijken of er aanvullende datasets op nahouden.
   

  Nieuwe inzichten

  De invoering van de BGT heeft bij het Waterschap Hollandse Delta geleid tot een aantal nieuwe inzichten. Dat vindt ook Arjan Offerhaus. “Voor de BGT zijn waterschappen één  van de bronhouders. Dat is nieuw voor ons en leidt ook tot andere werkprocessen. Bijvoorbeeld wat betreft het vraagstuk hoe wij de BGT binnen het waterschap kunnen benutten. Als we dan ook het bijhouden en de terugmeldingen in acht nemen, komen we al snel uit op samenwerking. Naar aanleiding van de GBKN hebben wij daar gelukkig al veel ervaring mee. Het is dan ook logisch om samen met de bestaande partners af te stemmen en te komen tot samenwerking. Over de samenwerking in de transitie zijn we erg tevreden. Het leert ons, maar ook de samenwerkingspartners veel.”

  Ook op andere manieren komen nieuwe inzichten het waterschap binnen, aldus Guido van der Kolk. “Als Hollandse Delta maken we stappen richting een asset management organisatie, waarbij het te beheren areaal integraal wordt bekeken. Die integrale blik werkt niet als iedereen in onze organisatie de objecten in de buitenruimte op een andere manier bekijkt en de gegevens hieromtrent apart beheerd. Dat apart beheren kan onder meer leiden tot dubbele registraties of juist stukjes die buiten de boot vallen”, zo schetst Van der Kolk, die het zeer toejuicht dat BGT beschikbaar komt als open data. “Als overheid is het onze plicht om de data die we met belastinggeld inwinnen, terug te geven aan de maatschappij. Bedrijven en organisaties kunnen die data weer gebruiken voor onderzoek of het maken van nieuwe producten. Daarnaast kunnen burgers en bedrijven op die manier ook fouten aan ons terug melden die ze in de data tegenkomen. Dit leidt tot een betere datakwaliteit en alle voordelen die we daaruit kunnen putten.”

  Maatschappelijke thema’s

  Voordelen met betrekking tot de BGT zijn er ook te behalen als het gaat om het in kaart brengen van maatschappelijke thema’s. Arjan Offerhaus zegt daarover: “De BGT is zeker een instrument dat inzicht geeft in maatschappelijke thema’s. Ik zie de kaart als een landelijke norm voor grootschalige informatie. Er is een minimumeis bekend voor de objecten. Van hieruit kunnen we allerlei vraagstukken benaderen die we voorheen moeilijk konden invullen. Neem het oppervlak aan waterdelen. Is er in een gebied voldoende water aanwezig, of moeten planmakers extra water creëren? Tot op heden is niet eenduidig uit te leggen hoe we aan dat oppervlak komen vanuit onze registers.”

  Ook Guido van der Kolk ziet kansen als het gaat om maatschappelijke thema’s, alhoewel hij wel een slag om de arm houdt. “Bij watervraagstukken is het inderdaad nuttig om te weten of ergens water, verharding of gras ligt. Probleem is wel dat de BGT een 2D-kaart is, terwijl wij veel te maken hebben met 3D-vraagstukken en vragen waarbij het uitgebreidere IMGeo beter aansluit bij de behoefte.” Ondanks die slag om de arm, gelooft van der Kolk stellig dat de BGT bijdraagt aan het nemen van betere besluiten. “In het verleden hebben we besluiten genomen op basis van adviesrapporten van bureaus die we niet konden staven met goed kaartmateriaal. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om inrichtingsmaatregelen die genomen worden op basis van de hoeveelheid oppervlaktewater dat aanwezig is in een bepaald gebied. Dankzij de BGT gaan we beschikken over gegevens waarmee we dit  voortaan wel kunnen doen.”

  “Of we nog tips hebben voor waterschappen die de stap naar invoering of het gebruik van de BGT nog moeten maken? Zie het niet alleen als een extra lastenpakket, maar kijk ook welke mogelijkheden er liggen om de kwaliteit van je data en je databeheer naar een hoger plan te tillen. Kijk daarnaast ook naar welke mogelijkheden er liggen om de BGT te integreren met je beheerkaart. Dit kan leiden tot efficiëntere inwinning en verwerking van gegevens en voorkomt dubbele registraties”, aldus Van der Kolk, die wordt aangevuld door Arjan Offerhaus. “De BGT is ook een mooie kans om standaardisatie (verder) door te voeren, wat de dienstverlening eenvoudiger en efficiënter maakt.” 

  Relevante links 

  Website Waterschap Hollandse Delta
  Website SVB-BGT
  Website BGTweb

  Cont actpersonen

  Guido van der Kolk, informatiecoördinator binnen het team Advies: G.vanderKolk@wshd.nl of Arjan Offerhaus, teamleider van team Data: A.Offerhaus@wshd.nl.