Belang van BGT voor Kadaster klip en klaar

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 734 dagen geleden

  Bij de invoering van de BGT is een voorname rol weggelegd voor het Kadaster. De organisatie is niet alleen bronhouder van twee basisregistraties (BRK en BRT), maar ook houder van vele Landelijke Voorzieningen (BGT, BAG, WOZ) en centrale voorzieningen (PDOK, Ruimtelijkeplannen.nl, WKPB, KLIC, Beeldmateriaal). Dat het belang van de BGT voor het Kadaster zeer groot is, is dan ook niet echt verwonderlijk.  

  Richard Witmer - Kadaster

  Het overgrote deel van de Nederlanders kent de naam. Minder bekend is wat zij precies doen. Het Kadaster, want daar hebben we het over, registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Er is dan ook geen twijfel over mogelijk dat één landelijk uniforme digitale basiskaart (BGT) erg belangrijk is voor het Kadaster. “Wij gebruiken de BGT bijvoorbeeld als basis voor de Kadastrale Kaart (gebouwen, straatnamen en huisnummers) en als ondergrond voor KLIC. Dan moet die basis er overal hetzelfde uitzien. Helaas is dat ook bij de BGT nu niet het geval. Sommige bronhouders leveren alleen de verplichte BGT-objecten, terwijl andere bronhouders verschillende optionele IMGeo-objecten meeleveren”, aldus Richard Witmer, productmanager BRT, BGT, Beeldmateriaal en manager GBKN bij het Kadaster. Witmer geeft aan dat het hebben van één digitale uniforme kaart ook om een andere reden belangrijk is.  “In de toekomst willen we de kleinere schalen van de BRT voor een belangrijk deel automatisch uit de BGT kunnen generaliseren. Ook daarvoor is een uniforme kaart een eis.” Voor het Kadaster was het belang van de BGT al in een vrij vroeg stadium duidelijk, zo schetst Richard Witmer. “Bij het groeien van de BGT komen er steeds meer gaten in de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Dat betekent dat er ook gaten zouden komen in de Kadastrale Kaart en in de ondergrond van KLIC. Dat kan natuurlijk niet. Daarom hebben we meteen bij het begin van de vulling van de Landelijke Voorziening BGT besloten om gebruik te maken van het hiervan afgeleide BGT Lijngericht Vectorbestand en alle producten en toepassingen daarop aan te passen. Dat geeft ons de tijd om geleidelijk voor alle producten en toepassingen de overgang naar de objectgerichte BGT via Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK) goed in te regelen.”

  ‘BGT draagt bij aan nemen betere besluiten’

  Witmer is er stellig van overtuigd dat de BGT ertoe bijdraagt dat er betere besluiten worden genomen. “Besluiten worden vooral genomen bij de Rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden en waterschappen. En bij daaraan gerelateerde organisaties zoals Veiligheidsregio's, Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten. Wij doen er alles aan om te zorgen dat de informatievoorziening optimaal is afgestemd op de behoeften van die organisaties, zodat daar goede besluitvorming plaats kan vinden. We zorgen waar mogelijk voor koppeling van gegevens en sluiten basisregistraties op elkaar aan. Een goed voorbeeld daarvan is dat het BAG-id in de BGT is opgenomen. Voor ons is kwaliteit van de basisregistraties belangrijk, en daar vervullen we graag een rol bij”, zo laat Richard Witmer weten. Hij zegt het een goede zaak te vinden dat de BGT beschikbaar is als open data. “Daardoor kan iedereen gebruikmaken van de informatie uit de BGT, daar producten mee maken of diensten mee verlenen. En iedereen (ook burgers en bedrijfsleven) beschikt over dezelfde informatie die de overheid gebruikt bij haar besluitvorming. Bij de BRT hebben we, op basis van onderzoek door de Wageningen Universiteit, de ervaring dat het gebruik van open data en het economisch belang voor het bedrijfsleven toeneemt. Kortom: het is een goede zaak.”

  Ondersteuning vanuit de keten

  Als onderdeel van de keten biedt het Kadaster ondersteuning aan bronhouders, softwareleveranciers en gebruikers. Bijvoorbeeld voor bronhouders met de Controleservice en met certificering van softwareleveranciers. Gebruikers worden ondersteund met verschillende producten via PDOK (web services en downloads met en zonder abonnementen) en via het terugmeldsysteem waar aan wordt gewerkt. “Speciaal voor alle GBKN-deelnemers hebben we het tussenproduct  BGT Lijngericht Vectorbestand gemaakt. Hierdoor kan de overgang naar de BGT soepel verlopen”, aldus Witmer, die de samenwerking prijst. “Er is een goede samenwerking in de keten van de BGT tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, SVB-BGT, Geonovum, Kadaster LV BGT en PDOK. Wat ons betreft is de keten er klaar voor om de landsdekkende BGT te ontvangen en te verstrekken.”

  Tot slot geeft Richard Witmer nog één advies mee aan organisaties die nog twijfelen aan het belang van de BGT. “Eén jaar na het gereedkomen van de BGT is het gebruik ervan verplicht voor alle overheden. Ik adviseer gebruikers dan ook om op tijd te beginnen met het inregelen van de overgang van de GBKN naar de BGT. Intern moet er meestal veel gebeuren om allerlei toepassingen, producten en applicaties BGT-gereed te maken.”

  Relevante links

  Website Kadaster
  Website SVB-BGT
  Website BGTweb

  Contactpersonen

  Richard Witmer, productmanager BRT, BGT, Beeldmateriaal en manager GBKN: Richard.Witmer@kadaster.nl