Rijksbijdrage in de beheerskosten is bekend

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 745 dagen geleden

  Door Ruud van Rossem, programmamanager BGT

   De verdeelsleutel voor de rijksbijdrage in de beheerkosten van de BGT bij gemeenten was eerder nog niet bekend. Inmiddels is er een keuze gemaakt. In dit nieuwsbericht leest u daar meer over.

  Inleiding

  Eerder dit jaar bent u geïnformeerd over de rijksbijdrage in de beheerkosten van de BGT bij gemeenten. Dit is gebeurd in BGT-nieuwsbrief nr. 37 van juni 2015 en de brief aan de gemeentelijke bronhouders  van 7 juli. Bij deze gelegenheid is gecommuniceerd dat de totale bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Kadaster met ingang van 2016 8,8 miljoen euro bedraagt, dat deze bijdrage in 2016 nog via LSV-GBKN beschikbaar wordt gesteld en dat deze pas in 2017 via het gemeentefonds gaat lopen. De verdeelsleutel was op dat moment nog niet bepaald.

  Verdeelsleutel ‘Wegen en Water’

  Inmiddels is deze verdeelsleutel ook bekend. IenM heeft in overleg met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de TPG-A (Topografie Producerende Gemeenten en Amsterdam) een keuze gemaakt. Binnen het gemeentefonds wordt een groot aantal verschillende verdeelsleutels gehanteerd. In het algemeen zijn deze gebaseerd op statistische gegevens. De verdeelsleutel die een goede relatie heeft met de kosten van de bijhouding van de BGT is de verdeelsleutel ‘wegen en water’. Deze verdeelsleutel is gekozen als structurele oplossing.

  Overgangsperiode

  De effecten van deze keuze pakken niet voor alle partijen hetzelfde uit. Er is een structureel verschil tussen gemeenten die deelnemer waren in de GBKN en de TPG-A-gemeenten. Bij de GBKN-gemeenten daalt de rijksbijdrage, maar er vallen ook een aantal kosten weg voor centrale voorzieningen van de GBKN. Bij de TPG-A-gemeenten spelen die wegvallende kosten niet, maar vallen wel aanzienlijke inkomsten uit verkoop aan derden weg. Met de nieuwe verdeelsleutel wordt gekozen voor een verdeling die uniform is. Het was hierbij niet de bedoeling de ‘toevallig gegroeide’ huidige praktijk te continueren, maar over te gaan op een voor alle gemeenten gelijk model, los van het verleden. Tegelijk betekent het dat het verschil tussen de toekomstige verdeling en de huidige niet voor iedereen hetzelfde is. Voor de TPG-A-gemeenten is de stap het grootst. Vandaar dat gekozen is voor een overgangsperiode om het hen mogelijk te maken hun interne beheerbudgetten stapsgewijs op orde te brengen.

  Verdeelsleutel tijdens overgang

  De overgangsperiode loopt tot 2020. In dat jaar is iedereen 100 % over naar de nieuwe verdeelsleutel ‘Wegen en Water’. In de jaren daarvoor wordt ieder jaar een bedrag binnen het totaal van de 8,8 miljoen euro apart gehouden voor een tegemoetkoming aan de TPG-A-gemeenten. Dit bedrag is gebaseerd op de wegvallende budgetten als gevolg van de keuze voor de nieuwe verdeelsleutel en het wegvallen van inkomsten uit verkoop. In 2017 bedraagt de tegemoetkoming 75 %, in 2018 50 % en in 2019 25 %. Het via de algemene verdeelsleutel te verdelen bedrag is in 2017 € 8.074.000 , in 2018 € 8.316.000        , in 2019 € 8.558.000 en in 2020 € 8.800.000.

  Afwijkende situatie 2016

  Met ingang van 2017 vindt routering plaats via het gemeentefonds en dient een verdeelsleutel van het gemeentefonds te worden gehanteerd. In 2016 is dit nog niet het geval en bovendien speelt dat in 2016 nog een deel van de gelden naar de GBKN-bijhouding gaan. Om die reden is ervoor gekozen in 2016 nog de verdeelsleutel 2014-2015 te hanteren. Ook hier is binnen het totaalbudget een bedrag apart gehouden voor een tegemoetkoming aan de TPG-A omdat het effect daar groter is. Het bedrag dat in 2016 via de algemene verdeelsleutel wordt verdeeld is € 8.100.000.

  Samenvattend

  1. Voor de structurele verdeling via het gemeentefonds is gekozen voor de bestaande verdeelsleutel ‘Wegen en Water’ van het gemeentefonds.
  2. Er is een overgangsperiode tot 2020.
  3. In 2016 wordt nog zoveel mogelijk de verdeelsleutel 2014-2015 gehanteerd.
  4. In de jaren 2017 t.m. 2019 wordt in stappen overgegaan naar de verdeelsleutel ‘Wegen en Water’.
  5. Het te verdelen bedrag is in al deze jaren gelijk: € 8.8 miljoen.