• Blogs
 • BGTweb
 • De BGT vanaf 2016: doorontwikkeling en gebruik

De BGT vanaf 2016: doorontwikkeling en gebruik

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 659 dagen geleden

  Verslag van een inspirerende bijeenkomst met overheid en bedrijfsleven over de toekomstagenda van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  BGT 2016-1

  Inleiding
  In het hele land wordt druk gewerkt aan de totstandkoming van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Een stevige en uitdagende klus die van vele organisaties grote inzet vergt. Rondom dit grootste project is de afgelopen jaren een intensieve samenwerking ontstaan tussen overheid en bedrijfsleven. Nu de realisatie van de BGT steeds dichterbij komt is het zaak te zorgen dat hier ook de komende jaren de vruchten van worden geplukt. Daarom kwamen op 26 oktober jl. circa 30 vertegenwoordigers vanuit overheid en bedrijfsleven samen om op uitnodiging van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en GeoBusiness Nederland, na te denken over de toekomstagenda van de BGT. Onder het motto “als de BGT af is, dan begin het pas” blikten de aanwezigen terug op de samenwerking en vooruit op het gebruik en de doorontwikkeling van de BGT. Het inspirerende LEF Future Center van Rijkswaterstaat vormde het decors van deze dag.

  Met LEF nadenken over de toekomst
  Dagvoorzitter Willem van Wingerden verwoordde het goed: “we zijn op een bijzondere plek vandaag”. Het LEF Future Center van Rijkswaterstaat is bij uitstek de locatie om frisse, nieuwe ideeën tot stand te BGT 2016-4brengen. Vanuit de visie dat veranderen van omgeving helpt om nieuwe stappen te zetten in een proces, biedt LEF verschillende inspirerende werkomgevingen om creativiteit de vrije loop te laten. “En veranderen van plek gaan we daarom veelvuldig doen vandaag”, aldus Van Wingerden. Maar wat verwachten we eigenlijk van deze dag? Alvorens de aanwezigen worden uitgenodigd hierover in gesprek te gaan met elkaar spreekt Ruud van Rossem namens het Ministerie van IenM de wens uit dat deze dag zal leiden tot mooie ideeën en interessante sporen waarmee we gezamenlijk aan de slag kunnen gaan. Tonie Speelman (GeoBusiness Nederland) vult aan dat vandaag een dag is “om met lef over de toekomst na te denken”. Vandaag gaan we werken aan een antwoord op de vraag: wat gaan we doen als de BGT in 2016 klaar is.

  Terugkijken
  BGT 2016-3

  Om vooruit te kijken is het echter ook goed om stil te staan bij het verleden en dat is dan ook waar we de dag mee beginnen. Hoe is de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven tot nu toe bevallen? Wat zijn de uitdagingen en waar zien we nog kansen? “Het is niet de bedoeling om te blijven hangen in retrospectie, maar wel goed om geleerde lessen mee te nemen”, aldus organisator Jeroen van der Veen (Ministerie IenM). De aanwezigen worden hierop uitgenodigd om te komen staan in één van vier kwadranten die worden gevormd door de assen “proces” versus “resultaat” en “goed” versus “kan beter”. Nadat iedereen zijn of haar positie heeft gekozen vat Van Wingerden het beeld als volgt samen: “Het resultaat mag er dus wezen!”


  Goed op weg, maar we zijn er nog niet
  De deelnemers wordt vervolgens gevraagd om in tweetallen na te denken over de lessen die zij willen meenemen naar de toekomst en dit vast te leggen op de aanwezige flappen (zie inzet in de tabel hieronder voor een samenvatting). Jan Bruijn (directeur SVB-BGT) vat de input van de deelnemers op het procesniveau als volgt samen: “ We hebben een manier gevonden om met elkaar in gesprek te gaan en dat contact heeft geleid tot waar we nu staan en dàt we hier nu staan", maar, zo blijkt ook wel uit hetgeen is opgeschreven “we zijn er nog niet”. Kansen worden met name gezien op het vlak van het aanjagen van gebruik: “nut en noodzaak van de BGT worden nog te weinig uitgedragen”, aldus aanwezige bedrijven. Het Ministerie van IenM beaamt dat “het gebruik achter de voordeur bij bronhouders nog onvoldoende is gevonden” en dat “gebruikers in het vervolgproces een grotere rol moeten krijgen”. Dat het gebruik nog niet goed van de grond kom, komt mede doordat nu alle aandacht uitgaat naar de transitie en dat de BGT nog te veel een “techneutenfeestje” is, aldus een aantal aanwezigen. De overheid zou in dat kader meer energie moeten steken in het betrekken van “creatievelingen”. Toch, zo concludeert het Kadaster, heeft de opzet van de BGT er toe geleid dat bronhouders en marktpartijen elkaar hebben gevonden. “Ze spreken elkaar en leren van elkaar; deze winst gaan we op termijn nog incasseren.”

  Wat gaat goed, wat kan beter?
  • Leveranciersoverleg waardevol.

  • Open communicatie tussen betrokkenen, respect voor elkaars belangen.

  • Dubbelrol SVB-BGT lastig, had helderder gekund.

  • BGT heeft potentie maar kan altijd beter benut worden.

  • Bronhouders zien BGT nog te veel als wet en minder als nut.

  • Meer vanuit gebruikerswensen denken.

  • De BGT is uniformer  dan wat er was, maar nog niet uniform genoeg.

  • Rol gemeentelijke bronhouders is belangrijk maar wel altijd in samenhang zien met andere 6 bronhoudergroepen.

  • Ontwerp is stabiel en een basis voor doorontwikkeling

  Resultaat terugkijken op hoofdlijnen


  Kansen

  Na deze terugblik is het tijd om vooruit te kijken. De aanwezige bedrijven krijgen de mogelijkheid om in een korte pitch hun BGT-product te presenteren, alsmede hun visie op de doorontwikkeling van de BGT. De pitches leveren een mooie oogst op (zie inzet hieronder voor een samenvatting). Een aantal van de aanwezige bedrijven geeft aan dat hun klanten “worstelen met integratie  van verschillende geo-registraties”; dat moet beter in de toekomst en de BGT biedt hiervoor kansen. Ook wordt gesteld dat de BGT nu nog te veel “een feestje van het geo-domein” is. “Het stelsel heeft pas nut als we allemaal overtuigd zijn van de waarde”. 3D zou kunnen helpen om de waarde van de BGT ook buiten het geo-domein te vergroten. Aanvullend hierop wordt gesteld dat één van de grote uitdagingen is om te realiseren dat “geometrie niet langer ingewikkeld is, maar gewoon een gegeven in een database waar mensen iets mee kunnen”. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat de wensen van gebruikers beter in kaart worden gebracht. We moeten de BGT “meer toespitsen op wat de gebruiker wil” en de gebruiker moet “meer invloed krijgen in het bepalen van de prioriteiten”.

  Wat gaat goed, wat kan beter?

  • Meer samenhang in het stelsel: tussen BAG, WOZ, BGT, BOR, BRK en BGT.

  • 3D

  • INSPIRE

  • Informatieketen BIM/RO

  • Vraag/aanbod beter aansluiten.

  • Kijk buiten het geo-domein (bijvoorbeeld het sociaal domein).

  • Planinformatie toevoegen.

  • Stimuleer en faciliteer laagdrempelig gebruik.

  Resultaat vooruit kijken


  Tot slot werd het belang onderstreept van het borgen van de bij de opbouw van de BGT opgedane kennis, samenwerkingsvormen en ervaring,.

  De oogst van de ochtend vormt de verdere basis voor de verdiepingsslag die na de lunch plaatsvindt.

  Toekomstagenda
  Het doel van de middag is “een levende agenda te maken voor de BGT na 2016”. Hiertoe gaan de deelnemers uiteen in groepen, verdeeld over 4 vraagstukken:

  • hoe kunnen we de samenhang binnen het stelsel versterken?

  • hoe kunnen we het gebruik buiten de traditionele gebruikersgroepen verbreden?

  • welke innovaties kunnen de BGT verder verdiepen?

  • hoe borgen we de opgedane kennis en ervaringen rondom samenwerking?

  Samenhang binnen stelsel
  Ten aanzien van samenhang valt op dat met name het bedrijfsleven geïnteresseerd is om dieper over het vraagstuk na te denken; “kennelijk voelen wij een bepaalde pijn van het niet harmonieus zijn van Informatiemodellen”, aldus één van de participanten met een knipoog. Belangrijkste conclusie van deze groep is dat zowel bronhouders als softwarebouwers last hebben van disharmonie. Met name het object “pand” verdient aandacht; “gebruikers snappen het verschil tussen een pand en een verblijfsobject niet.”

  Verbreden gebruik
  De groep die het verbreden van gebruik onder de loep heeft genomen ziet onder andere kansen in het onderwijs. “De BGT moet de grote bosatlas van morgen worden”, hiertoe is het wenselijk dat het Ministerie meer effort levert op het ingebed krijgen van de BGT in diverse onderwijsthema’s. Ook worden kansen voor de BGT gezien in de gamingindustrie; Minecraft op basis van de BGT wordt als voorbeeld genoemd. “De BGT zou dé kaart moeten worden om dit soort apps op te baseren.” De centrale boodschap van de groep is: “laat zien wat je allemaal kan met de BGT!”

  Innovaties
  De groep met ‘innovatie’ als onderwerp heeft zich met name gericht op de rolverdeling tussen overheid, markt en burger. Hun boodschap: “de overheid moet inspireren, de markt moet innoveren en de burger moet participeren”.

  Samenwerking
  Op het vlak van samenwerking en kennisbehoud wordt tot slot geconcludeerd dat we vooral moeten koesteren wat we hebben opgebouwd; “de dynamiek die teweeg is gebracht met de opbouw van de BGT moet behouden blijven om doorontwikkeling te stimuleren”. Gezamenlijk kunnen we voorkomen “dat de BGT een dinosaurus wordt die over een aantal jaar volledig moet worden vervangen omdat we niet hebben meebewogen."

  Road map
  Tot besluit van de dag wordt kort samengevat wat de aanwezige organisaties nodig achten voor een glansrijke toekomst van de BGT (zie inzet hieronder voor een samenvatting). Opgemerkt wordt dat de aanwezige marktpartijen een belangrijke rol voor de overheid weggelegd zien in het aanjagen van gebruik; “maar waarom zou je als markt wachten op de overheid?” Het is belangrijk, zo stellen de aanwezige bedrijven, dat de overheid de randvoorwaarden faciliteert; ”de markt wil investeren als er een bepaalde zekerheid is dat het zich gaat terugverdienen.” De aanwezige bedrijven verzoeken daarom het Ministerie van IenM om een road map te maken waaruit het ambitieniveau duidelijk wordt. Als de overheid helder maakt welke kant de BGT zich op gaat ontwikkelen, dan kan de markt daar vervolgens op anticiperen.

  Wat hebben we nodig?

  • Hoger doel voor de burger.

  • Faciliterende rol IenM.

  • Bewustwording.

  • Opheldering rol SVB-BGT.

  • Agenda moet hardheid krijgen.

  • Kijk internationaal en benut kansen.

  • Benut quick wins.

  • Maak road map.


  Het ministerie spreekt uit voornemens te zijn om zich er hard voor te maken dat de aangedragen doorontwikkelwensen op de agenda komen. Wel zal er nog een soortgelijk proces doorlopen worden met bronhouders en gebruikers ers om te zien of zij de beelden delen. In 2016 zal de doorontwikkelagenda verder vorm krijgen. Dit proces zal breed ingestoken worden en hier zal wederom het bedrijfsleven bij betrokken worden. GeoBusiness Nederland en het Ministerie van IenM bedanken alle aanwezigen voor de inspirerende dag en de waardevolle input om de toekomstagenda van de BGT verder vorm te geven.