• Blogs
 • BGTweb
 • Verplicht gebruik van de BGT, wat betekent dat?

Verplicht gebruik van de BGT, wat betekent dat?

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 446 dagen geleden

  Verplicht gebruik van de BGT, wat betekent dat?
  De gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie gaat in op 1 juli 2017. Dit betekent dat het dan voor bestuursorganen  verplicht wordt om de BGT te gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken, als daar topografische gegevens bij nodig zijn op het schaalniveau 1 : 500 tot 1 : 5.000. Er zijn situaties waarbij ook anderen hiertoe worden verplicht (bijvoorbeeld netbeheerders in het kader van de WION).

  Publiekrechtelijke taken kunnen worden omschreven als taken waarin bestuursorganen (een overheid of een ander orgaan met openbaar gezag) op grond van een wet het gezag van de overheid uitoefent, eenzijdig rechten toekent of plichten oplegt. Het betreft dus taken zoals het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht, het verlenen van subsidies, het opleggen van straffen en boetes. Ook het invulling geven aan de zorgplicht van de overheid (OOV Sector) valt onder de publiekrechtelijke taken. In het geval van de BGT zal het gebruik van gegevens meestal inhouden dat de BGT wordt gebruikt als topografische ondergrond, om er voor te zorgen dat in de communicatie met andere overheden of met bedrijven en particulieren van dezelfde gegevens wordt uitgegaan.

  De gebruiksplicht zorgt er voor dat de overheid zorgvuldig werkt, met de juiste en actuele gegevens. Ook wordt hiermee de eenmalige inwinning van gegevens en het meervoudig gebruik daarvan nagestreefd. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting bij burgers, bedrijven en overheden.

  Er geldt echter geen absolute verplichting. De BGT is een waardevrije weergave van de fysieke werkelijkheid. De betekenis die deze weergave heeft moet aan de hand van (wettelijke) kaders worden vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld met de opname van een agrarisch perceel in de BGT niet per definitie de subsidiabele eenheid voor een landbouwsubsidie vastgesteld. Verder zijn er een aantal uitzonderingen ten aanzien van het verplicht gebruik:

  • gevallen waarin een wet, een verdrag of bindend besluit van de Europese Unie gebruik van andere gegevens dan de BGT voorschrijft;
  • indien het gegeven in de BGT “in onderzoek” is geplaatst;
  • als het bestuursorgaan een terugmelding heeft gedaan omdat er gerede twijfel bestaat over de juistheid omtrent een gegeven in de BGT;
  • als door gebruik van de BGT de publiekrechtelijke taak niet naar behoren kan worden vervult.

  De terugmeldplicht
  De terugmeldplicht wil zeggen dat als een verplichte gebruiker twijfelt aan de juistheid van een gegeven in een basisregistratie, de gebruiker de plicht heeft om dit te melden aan de houder van die basisregistratie. De houder van de registratie (in dit geval het Kadaster) zendt de melding onmiddellijk door naar de desbetreffende bronhouder. De bronhouder heeft vervolgens de plicht deze melding te onderzoeken en zo nodig de gegevens te corrigeren.

  Indien een gebruiker een terugmelding heeft gedaan hoeft hij het gegeven uit de basisregistratie niet te gebruiken. Een terugmelding kan ertoe leiden dat een gegeven “in onderzoek” wordt geplaatst. Deze status moet zichtbaar zijn voor alle gebruikers. Indien een gegeven in onderzoek staat vervalt de gebruiksplicht voor alle verplicht gebruikers.

  Aansprakelijkheid
  Met het verplicht stellen van het gebruik van de BGT hangt de vraag samen naar aansprakelijkheid van een gebruiker, als achteraf blijkt dat de gegevens onjuist waren. Het uitgangspunt van het stelsel van basisregistraties is dat de best beschikbare gegevens zijn vastgelegd. Een bestuursorgaan dat geen reden heeft te twijfelen aan de juistheid van de gegevens handelt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Als toch blijkt dat een gegeven onjuist was is er geen reden de bronhouder of registratiehouder aansprakelijk te stellen, zolang deze zijn taken voor de basisregistratie op normale wijze heeft uitgevoerd. Men kan aannemen dat in een dergelijk geval de gebruikte basisregistratie toch van een hogere kwaliteit was dan een eventuele eigen registratie. En als een verplicht gebruiker meent dat hij over betere gegevens beschikt is dat reden voor een terugmelding.

  Het verkrijgen van de BGT
  Het leveringskanaal van de BGT is PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart). De Wet BGT schrijft geen aansluitverplichting op de landelijke voorziening van de BGT of PDOK voor (hoewel dit in veel gevallen het meest praktisch zal zijn). Gebruikers mogen ook op andere wijze de gegevens uit de BGT verkrijgen of raadplegen. Bij het verplicht gebruik draait het er vooral om dat de juiste en actuele gegevens, zoals die in de BGT zijn opgenomen, worden gebruikt. Als dit niet het geval is, bestaat het risico dat besluiten niet op basis van de juiste gegevens worden genomen, met alle gevolgen van dien voor bezwaar- en beroepsprocedures.

  Met andere woorden: de gebruiker van de BGT kan zelf bepalen hoe de BGT gebruikt gaat worden. Dit zal met name worden bepaald door de aard van het werk van de gebruiker. Bijvoorbeeld een organisatie die gemiddeld tweemaal per jaar een vergunning verleent zal mogelijk een andere keuze maken dan wanneer deze organisatie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de inwoners van Nederland.

  De BGT raadplegen of downloaden via PDOK zijn mogelijkheden om te voldoen aan de gebruiksplicht van de BGT. Maar ook het gebruik maken van producten waar de BGT als input is gebruikt volstaat. Veel overheden maken gebruik van commerciële topografische producten. Indien de toeleverancier de BGT gebruikt in haar producten is daarmee ook de gebruiksplicht (voor dit deel) ingevuld. Het is dus aan te bevelen om van de gegevensleverancier te eisen dat deze de geleverde gegevens in overeenstemming brengt met de BGT.

  Planning
  Voordat de gebruiksplicht van de BGT in werking treedt zullen de bestuursorganen stappen moeten ondernemen om het gebruik van de BGT te verwezenlijken:

  • Een inventarisatie van de publiekrechtelijke taken waar BGT gegevens worden gebruikt.
  • Een inventarisatie van de relevante betrokken systemen.
  • Een keuze hoe de BGT te gaan gebruiken.
  • De invoering van een mechanisme om de BGT gegevens beschikbaar te stellen.
  • De organisatorische borging.
  • De invoering van een terugmeldproces.
  • Zodra de voorzieningen voor het verplicht gebruik geregeld zijn, zijn deze natuurlijk ook te gebruiken voor de niet-verplichte taken.

  Lees hier het bericht van Ruud van Rossem over de invoering van de gebruiksplicht.