Toekomstagenda 2017 – 2020 SVB-BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 266 dagen geleden

  Hieronder treft u de toekomstagenda 2017-2020 van het SVB-BGT. Deze agenda is ook tijdens de BGT contactdagen in 2016 gedeeld.

   

  Het werk van de Community van Bronhouders van de BGT is nog niet af. In het tweede kwartaal van 2017 komt de BGT initieel klaar (fase 1). Het SVB-BGT heeft die onderkend en een toekomstagenda opgesteld voor de periode tot 2020. Graag brengen wij de plannen van het BGT Programma 2020 nogmaals onder de aandacht.

  In de periode tot 2020 willen wij het volgende bereiken:

  1. Een BGT die per 2020 voldoet aan alle wettelijke vereisten (fase 2) actueel, compleet en uniform.

  2. Een efficiënt bijhoudingsproces waarin de samenwerking tussen bronhouders vanzelfsprekend is.

  3. Kennisdeling en uitwisseling ervaringen tussen bronhouders.

  4. Borging van de kwaliteit van de BGT door (monitoring van) de wettelijk verplichte jaarlijkse zelfevaluatie, en sturing op verbetering.

  Daarnaast zien we een regierol voor het SVB-BGT bij het mogelijk maken van de toepassing van plantopografie en eventuele andere innovaties.

  Los van deze doorontwikkeling is het van belang dat het productieproces in de keten van Bronhouder – SVB-BGT – Kadaster – PDOK- Gebruiker feilloos werkt. Dat maakt dat onze uitdaging te vinden is op vier vlakken: de inhoud van de BGT, het proces van bijhouden, de techniek die daarbij wordt ingezet en de mensen die met elkaar moeten samenwerken.

  image

  Waarom dit programma?

  Het programma BGT 2020 is niet zomaar ontstaan. We geven hierbij de belangrijkste beweegredenen weer:

  1. De huidige BGT is nog niet compleet. Dit was ook onder bepaalde voorwaarden toegestaan in de eerste fase van de transitie. Daarom is ook al een tweede fase transitie gepland. Waarom is het niet compleet? We zien onder andere de volgende zaken:

  - De BGT is niet compleet, omdat er nog gaten zitten en oude data gebruikt is.

  - Bronhouders hebben het model IMBGT/ IMGEO verschillend toegepast. De toepassing van IMBGT en IMGEO vraagt om een verdere interpretatie en uniformering t.b.v. een eenduidig gebruik.

  - Er is behoefte om het IMGEO model verder uit te breiden voor eigen intern gebruik.

  2. De BGT is nog niet actueel. Het bijhoudingsproces moet op gang komen. Gedurende de transitie is een grote achterstand in bijhouding ontstaan en deels bestond de achterstand al. Daarnaast hebben bronhouders hun BOR aan te sluiten op de BGT. Interne processen tussen interne BOR-systemen en BGT zijn in ontwikkeling.

  3. De toepassing van ICT-systemen in de keten tussen BH – SVB-BGT – Kadaster – PDOK – Gebruiker is nog foutgevoelig en niet optimaal. Dat geldt vooral voor de synchronisatie tussen LV-BGT en de systemen van de Bronhouders. Daar komt bij dat Bronhouders ook nog bezig zijn hun interne beheersystemen te koppelen met de BGT. Softwareleveranciers hebben hierin een sleutelrol. Zij zullen zowel kinderziektes moeten verhelpen als er voor zorgen dat ongewilde fouten worden opgelost.

  4. Er is een prille samenwerking tussen BH’s ontstaan tijdens de transitie. Er is ook bereidheid dit voort te zetten. Er moet nog wel geoogst worden op het gebied van samenwerking. Veel BH’s zijn zoekend. Toch is men er van overtuigd dat je de BGT niet alleen kunt maken. Er is altijd afstemming nodig, zodat mutaties slechts 1 maal ingewonnen worden. Er is echter meer nodig om tot een succesvolle samenwerking en afspraken te komen.

  Ambitie voor 2020

  Bij het maken van plannen horen ook ambities. Met het Programma BGT 2020 streven we de volgende ambities na.

  Inhoud:

  • BGT is een landsdekkende basisregistratie die compleet, actueel en uniform is.

  • Plantopografie wordt toegevoegd als extra informatielaag in het optionele IMGEO

  Proces:

  • De BGT wordt door alle bronhouders actueel gehouden volgens de wettelijk geldende eisen
  • Indien mogelijk en zinvol worden innovaties die regionaal plaats vinden, voor de gehele community beschikbaar gemaakt.

  Techniek:

  • De keten van bronhouder tot en met gebruiker werkt soepel en volledig geautomatiseerd.

  • Wijzigingen worden beheerst doorgevoerd in de hele keten.

  Mensen:

  • Indien mogelijk en zinvol worden innovaties uitgeprobeerd  en toegepast voor de gehele community van BH

  • De BGT maak je niet alleen. De BGT wordt in samenwerking bijgehouden door eenmalige inwinning en meervoudig gebruik