1 juli 2017: afsluiting programma BGT

  BGTweb
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  Door BGTweb 137 dagen geleden

  Blog door Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT

  Op 23 juni 2008 stuurde het toenmalige Ministerie van VROM een brief aan het bestuur van het Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV GBKN) en de Topografie-producerende Gemeenten (TPG). In die brief werd gesteld dat er in het najaar (Prinsjesdag) voldoende duidelijkheid zou zijn over de budgetten in de rijksbegroting voor de realisatie van de basisregistratie en er nu gestart kon worden met een oriëntatiefase. Ik werd aangewezen als projectleider. Ik wist nog niet wat voor traject het zou worden en dat het negen jaar zou lopen. Het was wel duidelijk dat het groot en, vooral in het begin, ingewikkeld zou worden. Groot vanwege het aantal spelers en de hoeveelheid werk. Ingewikkeld door de complexe manier waarop toen de grootschalige topografie in Nederland was georganiseerd.

  In de verkenningsfase (2008-2009) is het gelukt om alle partijen achter het schetsontwerp te krijgen waarin, naast de inhoudelijke richting, ook een veel simpelere organisatie werd voorgesteld. Op basis van dat schetsontwerp hebben de betrokken partijen een intentieverklaring getekend waarin zij aangaven mee te willen werken aan het detailontwerp en de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie: de BGT. De programmastuurgroep werd ingesteld en vanaf dat moment is de programma-organisatie gaan lopen.

  In de ontwerpfase (2010-2011) is het ontwerp verder uitgewerkt: het informatiemodel, de afspraken over ieders bijdrage, het wetsontwerp. Daarna volgde de transitievoorbereiding (2012-2013). In deze fase was het van belang om de bronhouders bewust te maken van de transitie die eraan ging komen en waarin zij de rol hadden de BGT-inhoud aan te leveren. We hebben daarom veel aandacht besteed aan communicatie met het veld. Het Samenwerkingsverband Bronhouders BGT (SVB-BGT) werd opgericht, de centrale ICT-voorzieningen werden ontwikkeld en het wetsvoorstel werd door het parlement geloodst en gepubliceerd.

  De echte transitie begon rond de jaarwisseling 2013-2014 met de proefproductie waaruit de eerste stukjes BGT in het voorjaar van 2014 in de landelijke voorziening kwamen. Toch kwam de transitie moeizaam op gang. Eind 2014 was er nog maar een handvol bronhouders die hun deel van de BGT hadden aangeleverd aan de Landelijke Voorziening. Begin 2015 is daarom een mijlpalenplanning gepresenteerd die bronhouders moest helpen in een aantal stappen naar de finish toe te werken. Dit hielp en er was een duidelijke versnelling zichtbaar. Het feit dat de wet BGT voor de bronhouders in zou gaan op 1 januari 2016 hielp ook. In 2015 is daarnaast veel aandacht besteed aan de ondersteuning door ICT. De centrale voorzieningen zijn doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor massaproductie en de software die bronhouders uit de markt betrekken is gecertificeerd voor de BGT. In het najaar van 2015 waren alle voorwaarden voor massaproductie op orde en vanaf oktober 2015 is een grote versnelling te zien in het aanleveren aan de Landelijke Voorziening. Dit tempo zette in 2016 door en op dit moment is in nagenoeg het hele land de BGT beschikbaar voor gebruik.

  image

   Realisatie van de mijlpalen in de tijd.


  Transitiemonitor stand 1 juli 2017.
  Alle bronhouders die een 'Go' hebben, hebben alles aangeleverd.
   

  Op dit moment wordt er hard gewerkt om de laatste vierkante kilometers BGT beschikbaar te krijgen in de Landelijke Voorziening. Met de betreffende bronhouders zijn goede afspraken gemaakt en naar verwachting treden hier geen problemen op. Daarmee is de BGT nu voldoende klaar om de gebruiksplicht in te voeren. Dit is gebeurd op 1 juli 2017. Vanaf dat moment is het verplicht de BGT te gebruiken bij allerlei overheidstaken, m.n. de taken met een formeel karakter zoals het gebruik als ondergrond voor bestemmingsplannen. Daarnaast is de BGT als open data beschikbaar voor iedereen en we hopen dat iedereen er zijn voordeel mee doet.

  Nu we dit bereikt hebben is het tijd het programma BGT af te sluiten. Tijdens de vier regiobijeenkomsten hebben we met de bronhouders die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld bij de realisatie van de BGT hierbij stilgestaan. De mensen die gedurende het programma hebben gewerkt aan de centrale voorzieningen (het schetsontwerp, de wet, het informatiemodel, de ICT-voorzieningen, de begeleiding van de transitie en de communicatie) zijn bedankt tijdens een slotbarbecue. Dat is een mooi afsluitend plaatje van het programma BGT. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel mensen betrokken zijn geweest bij de realisatie van de BGT.  De komende maanden hebben we binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nog wat afrondende zaken te doen (financiële afwikkeling, archivering, invoering van de regelgeving m.b.t. toezicht) en dan is ook voor ons de programmafase afgesloten. De komende periode gaat het binnen de BGT vooral om het overal op gang krijgen van de bijhouding en de tweede tranche van de transitie, die tot 1 januari 2020 loopt en waarin inhoud die nu nog ontbreekt kan worden toegevoegd. Ook gaan we aandacht besteden aan kwaliteitszorg. Daarnaast is het de bedoeling de doorontwikkeling van de BGT meer in samenhang met de andere basisregistraties op te pakken evenals het aansluiten van gebruikers. Op dit moment is een nieuw programma dat zich hierop richt in voorbereiding.

  Ik kijk met veel voldoening terug op het traject dat we de afgelopen negen jaar hebben doorlopen. Ik wil iedereen die zich heeft ingezet om van de BGT een succes te maken hartelijk bedanken en iedereen die binnen de BGT doorgaat succes wensen bij de vervolgstappen.

  Ruud van Rossem