• Documentatie
  • Monitorrapportages en voortgangskaarten van de transitie

Monitorrapportages en voortgangskaarten van de transitie

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Om inzicht te geven in de voortgang van de transitie naar de BGT, publiceert het  Programmabureau BGT iedere maand een voortgangskaart of monitorrapportage met een tussenstand van de transitie  (tot april 2015 was dit eens per kwartaal een uitgebreide monitorrapportage).
image
De voortgangskaarten en monitorrapportages zijn openbaar en bieden in één oogopslag een overzicht van de stand van de transitie naar de BGT. Ze zijn bedoeld als informatie voor alle betrokkenen bij de BGT en dienen daarnaast als basis voor sturing aan het transitieproces. 

De uitgebreide monitorrapportage kende voorheen drie onderdelen: voortgang, organisatie, kwaliteit. De meeste recente versies  zijn echter light versies van die rapportage of losse voortgangskaarten, waarbij de voortgang enkel is gemonitord aan de hand van de mijlpalen. In verband met de snelle ontwikkelingen is gekozen voor deze korte rapportage om de actuele stand goed te kunnen duiden. De kaarten zijn dan ook gebaseerd op de gegevens die bekend zijn bij het SVB-BGT en komen niet voort uit een enquête zoals voorheen bij de kwartaalrapportages.

Nieuwe voortgangsinformatie? Geef het tijdig door aan SVB-BGT!

De monitorrapportages en voortgangskaarten geven niet alleen aan bronhouders inzicht in hun eigen voortgang in de BGT. Ook geeft het sturingsinformatie aan de partners die regie voeren op de BGT. Het is dan ook belangrijk om tijdig nieuwe informatie door te geven aan het SVB-BGT, zeker als er een mijlpaal gepasseerd wordt. 

Onjuiste informatie of vragen over de voortgangskaarten en monitorrapportages?

Met behulp van de beschikbare informatie trachten de voortgangskaarten en monitorrapportages een zo volledig mogelijk beeld van de huidige stand van zaken te geven. Wanneer u onjuistheden ziet of vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Programmabureau BGT via Postbus.BGT@minienm.nl.

Bekijk of download alle gepubliceerde voortgangskaarten en monitorrapportages:

Wat leest u in de voortgangskaarten en monitorrapportages?

De voortgangskaarten en light versies van de monitorrapportage gaan in op de voortgang van de transitie aan de hand van de mijlpalen. Hiermee krijgt u inzicht in zowel de planning, als de resultaten van alle bronhouders. Aan de hand daarvan kunt u uw eigen voortgang vergelijken met de mijlpalenplanning en met uw (buur-) bronhouders, om op basis daarvan uw eigen planning aan te scherpen en (nog) beter af te stemmen met andere bronhouders.

De volledige monitorrapportages zijn uitgebreider en zijn als volgt opgebouwd:

  1. Hoofdstuk 1: over de verschillende voortgangsindicatoren en de bijbehorende mijlpalen uit de mijlpalenplanning
  2. Hoofdstuk 2: over de organisatie van de transitie met de rollen en samenwerkingen die de verschillende bronhouders kiezen en een overzicht van operationaliteit van de benodigde software.
  3. Hoofdstuk 3: over de kwaliteit die de verschillende bronhouders nastreven, waaronder de bijhoudingsfrequentie, plustopografie en gepland gebruik van 3D.  

Waar komt de input voor de voortgangskaarten en monitorrapportages vandaan?

De voortgangsrapportages en light versies van de monitorrapportage zijn gebaseerd op gegevens die bekend zijn bij het SVB-BGT. Aangeleverde bestanden bij de controleservice zijn daarbij leidend. De Transitie Monitor Tool (TMT) geeft daarnaast informatie over het aantal deelgebieden dat een bronhouder in totaal gaat aanleveren
Het is dan ook belangrijk om de TMT goed bij te werken, want de informatie in de TMT wordt gebruikt om te bepalen of er sprake is van een 1e, 4e of laatste deelgebied en de bijbehorende kleur in de voortgangskaarten en monitorrapportages te bepalen. 

De uitgebreide monitorrapportage wordt gebaseerd op een enquête onder alle bronhouders, aangevuld met informatie van het SVB-BGT en het LSV GBKN (Landelijk Samenwerkingsverband GBKN).