Over de BGT

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Wet BGT

Op 4 juli 2013 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Met deze wet komt er in Nederland één uniforme gedetailleerde digitale basiskaart. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De basiskaart BGT is bedoeld voor gebruik binnen en buiten de overheid. Bestaande kaarten, zoals de Gemeenschappelijke Basiskaarten (GBKN), gaan op in de BGT.

Eén uniforme basiskaart

Elke organisatie kan eigen informatie op dezelfde kaart in beeld brengen. Dit maakt informatie beter vergelijkbaar tussen organisaties. Nu gebruiken verschillende organisaties vaak verschillende basiskaarten. De BGT vervangt deze door één uniforme basis. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden. De BGT moet dan gereed zijn. De wet BGT is samen met alle andere belangrijke documenten over de BGT te vinden tussen de BGT Documentatie

Zeven bronhouders

Het opbouwen en bijhouden van de BGT is een taak van de zeven bronhouders: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken (Landbouw) en ProRail. Zij zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen stukje Nederland. Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen de BGT vrij gebruiken en is het gebruik voor de hele overheid verplicht.

Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik

De BGT is een belangrijk onderdeel van het programma iNUP en het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig te onderhouden, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig. Dit levert maatschappelijke winst op.

image