Thema: Ruimtelijke ordening

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving en ruimte. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn planologie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Maar ook zaken als milieu en economie spelen een grote rol in de ruimtelijke ordening.

Basisregistraties bieden hierbij veel bruikbare informatie voor alle verschillende partijen die hier, al dan niet gezamenlijk, gebruik van (moeten) maken. Bijvoorbeeld bij het beheren van objecten en het aanleggen van wegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende kaartlagen, waar ook de BGT onderdeel van zal zijn. De BGT biedt gemeenteoverstijgend inzicht en via identificatienummers kan in andere registraties verdere informatie ingewonnen worden, bijvoorbeeld het aantal ingeschrevenen op een locatie.

image